Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\UserControls\Config\Config.xml' is denied.
Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\UserControls\Config\Config.xml' is denied.
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lưu trữ thông tin

:

LThuVienAnhNhanVien: 18209222220190208D51755B6-ED23-4667-8554-7525625DDAC3

Name

18209222220190208D51755B6-ED23-4667-8554-7525625DDAC3

Preview

Picture

Tiêu đề

 

File Type

jpeg

Picture Size

960 x 960

Thời gian chụp ảnh

14/10/2017 11:43 SA

Mô tả

 

Từ khóa

 

Document ID

0110-4-110
Content Type: Picture
Created at 08/02/2019 10:22 CH by Vương Văn Chương
Last modified at 08/02/2019 10:22 CH by Vương Văn Chương
Thiết kế bởi
công ty TNHH Tiền Phong TF