Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\UserControls\Config\Config.xml' is denied.
Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\UserControls\Config\Config.xml' is denied.
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lưu trữ thông tin

:

LThuVienLogo :Hình thu nhỏUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

 • Name
    
  Content TypeImage
  Approval StatusApproved
  Bắt đầu phát hành
  Kết thúc phát hành
  Modified17/09/2014 10:09 SA
  Người sửaNo presence informationQuản trị hệ thống
  ActiveYes
 • Name
    
  Content TypeImage
  Approval StatusApproved
  Bắt đầu phát hành
  Kết thúc phát hành
  Modified17/09/2014 10:09 SA
  Người sửaNo presence informationQuản trị hệ thống
  ActiveYes
 • Name
    
  Content TypeImage
  Approval StatusApproved
  Bắt đầu phát hành
  Kết thúc phát hành
  Modified17/09/2014 10:09 SA
  Người sửaNo presence informationQuản trị hệ thống
  ActiveYes
 • Name
    
  Content TypeImage
  Approval StatusApproved
  Bắt đầu phát hành
  Kết thúc phát hành
  Modified17/09/2014 10:15 SA
  Người sửaNo presence informationQuản trị hệ thống
  ActiveYes
 • Name
    
  Content TypeImage
  Approval StatusApproved
  Bắt đầu phát hành
  Kết thúc phát hành
  Modified28/11/2014 9:44 SA
  Người sửaNo presence informationQuản trị hệ thống
  ActiveYes
 • Name
    
  Content TypeImage
  Approval StatusApproved
  Bắt đầu phát hành
  Kết thúc phát hành
  Modified17/09/2014 10:15 SA
  Người sửaNo presence informationQuản trị hệ thống
  ActiveYes
 • Name
    
  Content TypeImage
  Approval StatusApproved
  Bắt đầu phát hành
  Kết thúc phát hành
  Modified17/09/2014 10:15 SA
  Người sửaNo presence informationQuản trị hệ thống
  ActiveYes
 • Name
    
  Content TypeImage
  Approval StatusApproved
  Bắt đầu phát hành
  Kết thúc phát hành
  Modified17/09/2014 10:09 SA
  Người sửaNo presence informationQuản trị hệ thống
  ActiveYes
 • Name
    
  Content TypeImage
  Approval StatusApproved
  Bắt đầu phát hành
  Kết thúc phát hành
  Modified17/09/2014 10:15 SA
  Người sửaNo presence informationQuản trị hệ thống
  ActiveYes
Thiết kế bởi
công ty TNHH Tiền Phong TF