Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\UserControls\Config\Config.xml' is denied.
Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\UserControls\Config\Config.xml' is denied.
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lưu trữ thông tin

:

PhatHanh_QuyTrinh: Nhân viên phát hành tạo hợp đồng

Tiêu đề

Nhân viên phát hành tạo hợp đồng

Thứ tự

1

Chức vụ

 

Liên kết đến quy trình

 

Duyệt

No

Quay Lại Quy Trình

 

Chú Thích

 

Attachments

Created at 11/06/2013 10:26 SA by Quản trị hệ thống
Last modified at 11/06/2013 10:26 SA by Quản trị hệ thống
Thiết kế bởi
công ty TNHH Tiền Phong TF