Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\UserControls\Config\Config.xml' is denied.
Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\UserControls\Config\Config.xml' is denied.
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lưu trữ thông tin

:

editorial_LapKeHoach_History :All ItemsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

editorial_LapKeHoach_History
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Chú thích
  
  
  
  
  
  
  
  
9261Chuyển đến Nộp kế hoạch nopbai840;#Lãnh Đạo Ban [Test]
  
927TestChuyển đến LÃNH ĐẠO BAN CHUYÊN MÔNnopbai864;#Trưởng Ban TKTS [Test]
Thiết kế bởi
công ty TNHH Tiền Phong TF