Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\UserControls\Config\Config.xml' is denied.
Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\UserControls\Config\Config.xml' is denied.
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lưu trữ thông tin

:

editorial_QuyTrinhDuyetKeHoach :All ItemsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

editorial_QuyTrinhDuyetKeHoach
  
  
Liên kết đến quy trình
  
Quay lại quy trình
  
  
  
  
fCanBoPhuTrach
fCanBoPhuTrachLookup
  
  
  
fChiXem
fChiXemXML
  
  
1
  
NoHànộimới Hàng ngày
<CanBoPhuTrach><Item ID="842" Title="&lt;b&gt;Trưởng Kíp [Test]&lt;/b&gt;" ChucVu="TKTS - Trưởng kíp" IdPhongBan="53" PhongBan="TKTS" /><Item ID="864" Title="&lt;b&gt;Trưởng Ban TKTS [Test]&lt;/b&gt;" ChucVu="TKTS - Trưởng ban;#89;#TKTS - Trưởng kíp" IdPhongBan="53" PhongBan="TKTS" /></CanBoPhuTrach>
842;#Trưởng Kíp [Test];#864;#Trưởng Ban TKTS [Test]
NoNoNo
2
  
NoHànộimới Hàng ngày
<CanBoPhuTrach><Item ID="842" Title="&lt;b&gt;Trưởng Kíp [Test]&lt;/b&gt;" ChucVu="TKTS - Trưởng kíp" IdPhongBan="53" PhongBan="TKTS" /><Item ID="864" Title="&lt;b&gt;Trưởng Ban TKTS [Test]&lt;/b&gt;" ChucVu="TKTS - Trưởng ban;#89;#TKTS - Trưởng kíp" IdPhongBan="53" PhongBan="TKTS" /></CanBoPhuTrach>
842;#Trưởng Kíp [Test];#864;#Trưởng Ban TKTS [Test]
NoNoNo
3
  
NoHànộimới Hàng ngày
<CanBoPhuTrach><Item ID="847" Title="&lt;b&gt;Phó TBT [Test]&lt;/b&gt;" ChucVu="BBT - Phó Tổng Biên tập" IdPhongBan="50" PhongBan="Ban Biên tập" /></CanBoPhuTrach>
847;#Phó TBT [Test]
NoNoNo
848;#Tổng Biên Tập [Test]
<CanBoXem><Item ID="848" Title="&lt;b&gt;Tổng Biên Tập [Test]&lt;/b&gt;" ChucVu="BBT - Tổng Biên tập" IdPhongBan="50" PhongBan="Ban Biên tập" /></CanBoXem>
4
  
YesHànộimới Hàng ngày
<CanBoPhuTrach><Item ID="848" Title="&lt;b&gt;Tổng Biên Tập [Test]&lt;/b&gt;" ChucVu="BBT - Tổng Biên tập" IdPhongBan="50" PhongBan="Ban Biên tập" /></CanBoPhuTrach>
848;#Tổng Biên Tập [Test]
NoNoNo
Thiết kế bởi
công ty TNHH Tiền Phong TF